Szkoła Podstawowa w Pielni

Szkoła Podstawowa w Pielni

38-530 Zarszyn, Pielnia ul. Dębowa 1

tel. 013 46 72 015

 

E-mail: sppielnia@wp.pl

Procedura współpracy z rodzicami

 

Procedura współpracy z rodzicami

 

Szkoły Podstawowej w Pielni

 

 

 

I. Cele procedury:

 

  • Ustalenie systemu wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/ prawnymi opiekunami uczniów;
  • przekazywanie bieżących informacji rodzicom/ prawnym opiekunom o postępach i problemach dziecka;
  • udzielanie wskazówek w zakresie sposobów postępowania rodzica wobec problemów dziecka;
  • tworzenie klimatu partnerstwa;
  • realizowanie jednolitego systemu pracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami, nadającego jej właściwą rangę;
  • ułatwienie monitorowania przyjętych zasad;

 

 

 

II. Osobami uprawnionymi do współpracy z rodzicami są nauczyciele i dyrektor szkoły.

 

III. Sposoby komunikowania się pracowników szkoły z rodzicami/ prawnymi opiekunami:

 

a) spotkanie;

 

b) rozmowa telefoniczna (w sytuacji pilnej lub przypadku losowym);

 

c) notatka w dzienniczku lub zeszycie ucznia;

 

d) list wysłany za pośrednictwem poczty;

 

e) wiadomość na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

IV. Formy spotkań:

 

a) zebrania ogólne z rodzicami;

 

b) zebrania klasowe z rodzicami;

 

c) indywidualne konsultacje rodziców z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, dyrektorem;

 

d) wizyta wychowawcy w domu ucznia, po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica

(w szczególnych przypadkach bez zgody np. przy braku kontaktu z rodzicami);

 

e) inne spotkania wynikające z planu pracy szkoły.

 

 

 

 

 

V. Informacje dotyczące spotkań.

 

1. Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami, dyrektorem jest szkoła.

 

2. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu przedstawionego na pierwszym spotkaniu z rodzicami, tj. najpóźniej w październiku każdego roku szkolnego.

 

3. Rodzice uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami

w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania

z nauczycielem (np. poprzez telefon).

 

4. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzu i boisku szkolnym).

 

5. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są klasy lekcyjne lub odpowiednie wyznaczone do tego miejsce. Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji rodzicom w pokoju nauczycielskim w obecności innych nauczycieli lub na korytarzu, lub poza budynkiem szkoły (np. na ulicy, przystanku autobusowym).

 

6. Terminy spotkań z rodzicami ustalone są w harmonogramie zebrań z rodzicami przedstawionym na początku roku szkolnego. O obowiązkowym spotkaniu z rodzicami wychowawca jest zobowiązany przypomnieć uczniom i rodzicom, co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem, podając datę, godzinę i miejsce spotkania;

 

7. Obecność rodzica jest obowiązkowa;

 

8. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodziców poza ustalonymi terminami;

 

9. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami telefonicznie,

w innych sytuacjach wezwanie ma formę pisemną (notatka w dzienniczku lub zeszycie ucznia, pismo wysłane przez szkołę).

 

10. Rodzic nieobecny na zebraniu jest zobowiązany do skontaktowania się z nauczycielem

w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Jeżeli nie wywiąże się z tego obowiązku, może zostać listownie wezwany do stawienia się w szkole.

 

11. Podczas obowiązkowych zebrań wychowawca:

 

a) zapoznaje rodziców z dokumentacją szkoły, przedstawiając:

 

• fragmenty Statutu Szkoły, odnoszące się bezpośrednio do praw i obowiązków uczniów oraz ich opiekunów;

 

• szkolny program wychowawczy;

 

• program profilaktyki szkoły;

 

• zasady oceniania wewnątrzszkolnego;

 

• wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania;

 

b) informuje rodziców o funkcjonowaniu szkoły;

 

c) konsultuje z rodzicami plan pracy klasy w bieżącym roku szkolnym;

 

d) ustala tematykę zebrań;

 

e) informuje rodziców o postępach dzieci w nauce i zachowaniu;

 

f) pisemnie uprzedza o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z przedmiotu lub oceną nieodpowiednią/naganną na miesiąc przed klasyfikacją;

 

g) omawia bieżące kwestie wychowawcze i dydaktyczne;

 

h) przeprowadza pedagogizację rodziców (według potrzeb każdego zespołu);

 

i) zachęca rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły i klasy;

 

j) w klasie III SP zapoznaje rodziców z zasadami zewnętrznego badania umiejętności OBUT;

 

k) w klasie VI zapoznaje rodziców z zasadami przeprowadzania sprawdzianu zewnętrznego, sprawdzanymi umiejętnościami, zasadami oceniania.

 

13. Podczas spotkań z rodzicami wychowawcy i inni nauczyciele:

 

- podkreślają sukcesy zespołu, imiennie wskazują jego uczniów odnoszących sukcesy;

 

- szczerze przedstawiają problemy klasy, ale mówią o nich bez podawania nazwisk uczniów;

 

- zachowują dyskrecję podczas przekazywania informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka, omawiając je podczas indywidualnej rozmowy z osobą zainteresowaną, bez obecności osób trzecich;

 

- wskazują rodzicom treści niezbędne do uzupełnienia ewentualnych braków;

 

- z rodzicami rozmawiają po partnersku, z troską i życzliwością;

 

- starają się proponować konkretne sposoby rozwiązania problemu lub skierować do specjalistów, którzy mogą uczniowi pomóc;

 

14. Spotkania z rodzicami zostają udokumentowane notatką w dzienniku lekcyjnym.

 

 

 

VI. Zasady zgłaszania uwag i wniosków dotyczących pracy szkoły.

 

1. Uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły, ocen, zachowania uczniów, propozycji zmian itd. rodzice kierują najpierw do wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu.

 

2. Jeśli problem nie został rozwiązany przez nauczyciela, rodzice przedstawiają go dyrektorowi szkoły.

 

3. Dyrektor nie przyjmuje uwag i wniosków rodziców, jeżeli nie poinformowali oni wcześniej żadnej z osób wspomnianych punkcie 1. Zastrzeżenie to nie obowiązuje, jeśli rodzic nie ma możliwości skontaktowania się z wychowawcą, nauczycielem oraz w drastycznych sytuacjach.

 

 

 

VII.Nieobecności i zwolnienia uczniów.

 

a) Wszystkie nieobecności uczniów rodzice usprawiedliwiają pisemnie w ciągu tygodnia od powrotu ucznia do szkoły;

 

b) Usprawiedliwienie musi określać powód i czas nieobecności dziecka, powinno być opatrzone datą i podpisem rodzica/ prawnego opiekuna lub pieczątką i podpisem lekarza;

 

c) Godziny, które nie zostały usprawiedliwione w wyznaczonym czasie, zostają uznane za nieusprawiedliwione (bez możliwości zmiany statusu);

 

d) Zwolnienie ucznia z zajęć następuje tylko na osobistą lub pisemną prośbę rodzica, przedstawioną najpóźniej w dniu zwolnienia, z podaniem istotnej przyczyny. Zwolnienie musi zawierać datę, czas zwolnienia i podpis rodzica/ prawnego opiekuna;

 

e) Zwolnić ucznia z zajęć może wychowawca lub dyrektor szkoły.

 

f) Gdy uczeń źle się poczuje w trakcie lekcji, zwolnić go może nauczyciel uczący, po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicem;

 

g) W uzasadnionych losowo przypadkach rodzic może zwolnić telefonicznie lub osobiście dziecko w trakcie trwania zajęć.

 

 

 

VIII. Za aktywną współpracę rodzice i nauczyciele mogą zostać nagrodzeni listami gratulacyjnymi, wręczanymi przez dyrektora szkoły podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

 

 

 

IX. Ewentualne zmiany w dokumencie wprowadza się po dokonaniu ewaluacji, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, po konsultacji z Radą Rodziców.