Szkoła Podstawowa w Pielni

Szkoła Podstawowa w Pielni

38-530 Zarszyn, Pielnia ul. Dębowa 1

tel. 013 46 72 015

 

E-mail: sppielnia@wp.pl

Administrator danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pani/a Danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pielni z siedzibą Pielnia ul. Dębowa 1, 38 -530 Zarszyn.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

email: sokulski-zk@zarszyn.pl

tel. 13 467 10 38

Pani/a dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego.

Podstawą do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest:

-  udzielona przez Panią/ Pana zgoda na przetwarzanie danych,

- realizacja umowy, ktorej jest Pani/Pan stroną

- realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy np: prawo oświatowe,

- ochrona żywotnych interesów,

- zadanie realizowane w interesie publicznym.

- prawnie uzsadniony interes.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów::

Pana/Pani dane nie mogą być przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

 

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną /JRWA/

Ma Pani/Pan prawo do:

 

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  4. przenoszenia danych,

  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są  wymogiem ustawy/ warunkiem podpisanej umowy/ pobrane dobrowolnie.

Pani/Pana dane: podlegają/nie podlegają* zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub/i* profilowaniu.